Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

Email: info@vovilax.org

 

Bài Giảng do Thiền Sư Lương Vĩ Kiên Thuyết Giảng

Xin mời quý vị nghe những bài giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ kiên thuyết giảng sau đây:

* Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

* Tiếng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

* Các bài Giảng về Niệm Phật

* Thực Hành Tự Cứu 1, Vấn Đáp

* Thực Hành Tự Cứu 2, Vấn Đáp

* Văn Tự Vô Vi 1- Montreal, Canada 1980

* Văn Tự Vô Vi 2 - Montreal, Canada 1980

* Văn Tự Vô Vi 3 - Montreal, Canada 1980

* Văn Tự Vô Vi 4 -Montreal, Canada 1980 

* Chơn Kinh 1-12

* Phụ Ái Mẫu Ái 1970 - 1975

* Địa Ngục Du Ký

* Các Bài Giảng 1986

* Các Bài Giảng 1988

* Giải Nghiệp Tâm, Khoá 1 Vĩ Kiên 1986

 * Thanh Khí Điển, Khoá 2 VK 1986

* Gia Đình, Sài Gòn 1975

* Nguyên Điển Siêu Nhiên Phần 1, Los Angeles, USA 1985

* Nguyên Điển Siêu Nhiên Phần 2, Los Angeles, USA 1985

* Sửa Sắc Đẹp phần 1, Sydney 5-6-1990

* Sửa Sắc Đẹp phần 2, Sydney 5-6-1990

* Âm Ba Đại Hồn, Khoá 3 VK 1986

 * Nhịn Nhục, Khoá 4 VK 1986

* Đời Đạo Phân Minh

 

 >> Xin mời quý vị vào link này để nghe thêm các bài giảng khác